• 2004

    Bắt đầu làm ngành bơm từ năm 2004

  • 210+

    200 công nhân, đội ngũ tiêu thụ với 10 kỹ sự luôn phục vụ cho bạn

  • 2

    2 phòng thử nghiệm bơm chuyên nghiệp